top of page
20190911_141308.jpg
20200723_122116.jpg
20190526_130643.jpg

WaterCircles olika projekt

Här presenteras  lite kort om vilka uppdrag som WaterCircle jobbar med nu. Mer om tidigare uppdrag och projekt finns bland rapporterna. Utöver de projekt som presenteras nedan så har vi utfört en rad andra projekt vilket resulterat i bland annat kartering av ca 400 km, omkring 100 elfisken och nästa lika många lokaler med eDNA. Totalt hade vi fyra olika projekt med eDNA projekten omfattade fiskar, musslor och kräftor. 

DJI_0136.JPG

BPU miljö E20 Vilan-Dalaån och Dalån-Ledsjö

Mellan 2020 och 2023 så genomför Trafikverket en ombyggnation av E20 på en 10 km sträckan från Skara och norrut. Som en led i detta arbete så har WaterCircle miljörollen inom byggplatsuppföljningen. Arbetet innebär bland annat att söka tillstånd, provta, upprätta kontrollplan, genomför miljö- och skyddsrond. Uppdraget utförs som underkonsult till Norconsult som sin sin tur har rollen som projektör åt Trafikverket.

6 (7).jpg

Åtgärdssamordnare Ätrans vattenråd

 WaterCircle har ihop med Sportfiskarna rollen som åtgärdssamordnare för Ätrans vattenråd. Detta är ett uppdrag som sträcker sig i fyra år. Syfte med åtgärdssamordnare är flera men de viktigaste uppgifterna är att stimulera till åtgärder och att hjälpa dem som vill göra åtgärder. andra viktigt syfte är att sprida information och att hjälpa vattenrådet att prioritera mellan alla de åtgärder som behövs för att Ätran skall nå den status som krävs inom EU:s ramdirektiv för vatten kräver.

20211104_140714_edited.jpg

Elfiske, biotopkartering och åtgärdsplaner åt Länsstyrelsen i Halland.

De närmsta åren är vi etta på ett ramavtal med Hallands länsstyrelse. Detta medför att vi kommmer utföra elfiske, biotopkarteringar och åtgärdsplaner åt dem. Under 2021 karterade ca 10 mil inom Suseån-, Kungsbackaån- och Ätrans avrinningsområden. Vi genomförde även ett 60 tal elfisken förra året.

DJI_0158.JPG

Ombyggnation och lagligförning av utloppet av Rasjön och andra miljöåtgärder åt Gislaveds kommun

Vi har en erfarenhet av att både gör anmälningar och tillståndsprocesser inom vattenområdet. Som exempel så jobbar vi nu med EnviroPlanning med att bygga om och lagligföra dammen som är placerad i utloppet av Rassjön i Gislaveds kommun. 

Förutom dammen vid Rassjön jobbar vi även med Kvarnen vid Sandsebo och att inventera vandringshinder inom kommunen

20200811_164107.jpg

Provtagningar och undersökningar

Utöver de ovan nämnda projektet så genomför vi en rad olika undersökningar bland annat:

  • e-DNA 

  • Bottenfauna

  • Biotopkartering

  • Vattenkemi

  • Elfiske

  • Våtmarker

  • Kiselalger

  • Makrofyter

bottom of page